Podlaskie Centrum Eksportera to projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego wspierający rozwój eksportu i umiędzynarodowienie firm, w ramach którego przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa podlaskiego otrzymają w jednym miejscu kompleksową pomoc z zakresu internacjonalizacji.

Celem projektu jest internacjonalizacja i promocja gospodarcza podlaskich MŚP.

Zapraszamy do kontaktu (k.marianska@iph.bialystok.pl , tel. 789336069) w celu przeprowadzenia wstępnej analizy dotyczącej potencjału i możliwości eksportowych. Otrzymają od nas Państwo indywidualne plany działań eksportowych obejmujące rekomendacje dotyczące, m.in. przeprowadzenia analizy potencjału przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych (usługa doradcza w ramach projektu), skorzystania z usług prawnych dotyczących zagadnień związanych z eksportem, gotowości do ubiegania się o grant na wyjazd targowy czy rekomendacji do uczestnictwa w misji, skorzystania z usług brokera eksportu, itp

W ramach projektu umożliwimy przedsiębiorcom także udział w wydarzeniach o charakterze promocji gospodarczej (misje, targi, granty na wydarzenia targowe) oraz zapewnimy dostęp do wiedzy i usług doradczych w zakresie planowania i realizacji działań eksportowych.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców, którzy nie posiadają doświadczenia w eksporcie, jak również tych, którzy planują rozszerzenie prowadzonych działań eksportowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Województwo Podlaskie jest Liderem projektu, natomiast Partnerem projektu jest Konsorcjum zawarte pomiędzy trzema instytucjami otoczenia biznesu, tj.: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Partner wiodący konsorcjum), Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz Podlaski Klub Biznesu.

Planowane efekty realizacji projektu to co najmniej 100 usług doradczych, 70 seminariów, 35 misji gospodarczych, 8 stoisk grupowych podczas targów międzynarodowych, rozdysponowanie 100 grantów na targi i przygotowanie 20 analiz branżowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 31 930 588,24 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich to 27 141 000,00 zł.

Szczegóły na stronie: https://centrumeksportera.pl/

#FunduszeEuropejskie