SZKOLENIE PODSTAWOWE Z MEDIACJI obejmujące część on-line w dniu 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) w godz. 15:00-21:00 oraz część stacjonarną w dniach od 26, 27 i 28 sierpnia 2023 r. (sobota, niedziela, poniedziałek) w godz. 09:00-19:30 w Białymstoku

Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku zaprasza na certyfikowane 40-godzinne szkolenie podstawowe z mediacji, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów opracowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 2007 r. Będzie to ostatnie szkolenie mediacyjne, które w wymiarze 40 godzin pozwoli zarówno na nabycie koniecznej wiedzy i umiejętności do sprawowania funkcji mediatora, jak i złożenie wniosku o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć nowe umiejętności, pozwalające na prowadzenie mediacji i negocjacji. Zostanie ono zrealizowane w formie wykładów, ćwiczeń warsztatowych indywidualnych i grupowych, symulacji mediacji, analiz studiów przypadków i interaktywnych prezentacji. Szkolenie obejmie m.in. zagadnienia z zakresu umiejętności miękkich dotyczących efektywnej komunikacji, wiedzy nt. konfliktu, negocjacji, przełamania impasu w trudnych rozmowach, sporządzania ugód oraz innych dokumentów wykorzystywanych w mediacji.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z 4 dni szkoleniowych (online 22 sierpnia i stacjonarnie od 26 do 28 sierpnia 2023 r.), uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę mediatorów Podlaskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu i innych ośrodków oraz listę stałych mediatorów, przy spełnieniu ustawowych warunków.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + VAT; dla aplikantów odbywających aplikacje prawnicze i studentów przewidziano preferencyjną opłatę w wysokości 500 zł + VAT.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty opłaty za szkolenie na adres: biuro@iph.bialystok.pl do dnia 9 sierpnia 2023 roku.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.